Välkommen till

SD Alingsås

Vår politik Alingsås

Här är SD Alingsås

Lyssna gärna på våran webradio här

Nyheter

För senaste nyheter, klicka här


Description of the image


Varför?



Varför skall du som kommuninvånare rösta på Sverigedemokraterna lokalt? Svaret är enkelt. Vi är partiet med sunt förnuft och verklighetsförankring i alla frågor. Utöver våra hjärtefrågor som vård-, kriminal- och invandringspolitik, har vi i Alingsås en bred politik som sträcker sig över alla samhällsfrågor. Från näringslivsutveckling och infrastruktur, till skola, kultur och miljö. Ta del av vår politik från A till Ö nedan om du vill leva i ett harmoniskt och tryggt Alingsås.

Därför!

Vi sverigedemokrater är samhällets väckarklocka. Under allt för lång tid har saker och ting utvecklats åt fel håll. Vi har fått ett hårt samhälle där kriminella allt för ofta styr och ställer. Vi har fått en omänsklig syn på de som är äldre, vi har en skola som behöver reformeras, ja vi har sannerligen fått många och stora problem att rätta till, och här kommer vårt parti in som en röst åt de som lider och far illa. Rom byggdes inte på en dag men den byggdes, sten för sten av samhällets invånare. Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Vi är ett ansvarstagande samhällsparti med en bred politik.

Description of the image


Presskontakt: Boris Jernskiegg


Mobil: 0704-143680





Genom att gå från A till Ö hoppas vi att du som väljare lättare skall kunna ta ditt ansvar som röstberättigad i Alingsås och välja att rösta på oss i kommunalvalet!



A



Arbetsmiljön för de kommunanställda måste tas på allvar. Nöjd personal gör ett bra jobb. Hellre ta bort viss verksamhet än ständigt hyvla i all förvaltning. Se personalvård.

Arkitektur är konst som vi bor i. Att se hur vackert man byggde förr gör att man förfasas över alla lådbyggen som saknar hantverksskicklighet.

Avgångsvederlag är vi starkt emot och skall endast i mycket speciella fall användas.

Alingsås ska växa på bredden, inte på höjden. Stoppa exploateringen av våra unika vattendrag och grönområden. Alingsås karaktäristiska stadssilhuett med relativt låg bebyggelse där främst kyrktorn reser sig mot himlen är unik och måste vårdas för kommande generationer.

B



Bostadskö: Vi Sverigedemokrater anser att alla som står i en bostadskö skall behandlas lika. Ingen skall gå före oavsett kön och härkomst. Det behövs fler villor och radhus i Alingsås.

Badtider: I vårt samhälle badar vi tillsammans utan undfallande för utifrån kommande kulturer.

Barnkonventionen, som Sverige har förbundit sig att följa, säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Flickor och pojkar ska behandlas lika. Bort med hedersnormer och hedersförtryck.

Böneutrop och minareter hör hemma i Marrakech och Dubai. I Alingsås har vi kyrktorn och klockringning. Sverige har svensk kultur och svensk tradition. Detta skall vi vara rädda om.

C



Cykelbanor är viktigt för att kunna komma fram säkert och klimatsmart. Vi behöver knyta ihop stråk och cykelvägar så att man gärna väljer detta som fortskaffningsmedel.

Capital of fika och Lights in Alingsås är exempel på där kommunen valt att överge det svenska språket till förmån för engelska. Vi anser att svenska skall vara det språk som används så långt det är möjligt i kommunens förvaltning och gestaltning.

D



Demokrati och yttrandefrihet är det kitt som håller samman vårt samhälle. Sann demokrati ger oss alla rätt att kritisera politiken och försöka ändra dåliga beslut. Vi ser gärna lokala folkomröstningar i kommunalt viktiga frågor och även medborgarförslag samt medborgardialoger. Gemensamt kan vi förändra och förbättra vår kommun. Sverigedemokraterna samarbetar med alla partier som vill bidra med detta. Vi kan plocka bra förslag oavsett om de kommer från höger eller vänster.

Drivmedel. Fossila bränslen ska på sikt fasas ut, men svenska familjer, landsbygd och åkerinäring ska kunna fortsätta existera, utan att straffas ekonomiskt.

Vi måste se till Djurens unika egenvärde och att de ska behandlas med respekt.

E



Ekonomin är överordnat allt annat. Utan medel kan vi inte klara vår kärnverksamhet. Vi kommer bedriva en ekonomiskt ansvarsfull politik genom att se över kommunens åtaganden. Vi måste fokusera på det allra viktigaste om vi skall kunna klara framtida utmaningar. Visst är det roligt att erbjuda kalas och mångfald, men alla har vi sett lyxfällan på TV och förstår konsekvenserna av en oansvarig ekonomi. Vi lovar inte allt åt alla, men vi lovar att det vi gör håller hög kvalitet. Den verksamhet vi bedriver skall vara ekonomiskt hållbar.

Energi. Sol- och vindkraft skall ansvara för sin elproduktion även när det inte blåser och solen inte skiner, genom att lagra energi i till exempel grön vätgas, när vattenkraften inte räcker till. Vi ska inte subventionera utländskt ägande. Sol-och vindkraft ska inte vara beroende av fossil gas, kol och olja som det sker i dag.

F



Friluftsliv är medicin. Mer medicin av den sorten ger sundare befolkning. Vandringsleder, föreningsliv och allt som aktiverar oss ger mycket tillbaka. Vi hyllar de ideella krafterna i samhället!

Fyrverkerier är trevligt men då djur och natur tar skada verkar vi för ett försäljningsförbud av pyrotekniska produkter i kommunen.

Förskolan har ett oerhört ansvar där många barn startar redan vid ett års ålder. Förskolan formar framtidens svenskar. Vi sverigedemokrater är starkt avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik. Det finns skillnader mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och flickor. Dessutom skiljer sig alla människa från varandra, oavsett kön. Undervisning och pedagogik ska ta hänsyn till varje individs behov. Vi motsätter oss alla försök att sudda ut skillnader som är medfödda.

Företagsklimatet måste förbättras i Alingsås. År 2009 låg vi rankade på plats 21 i svenskt näringslivs undersökning, nu är vi nere på plats 200, -en oacceptabel utveckling. Detta trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur och företagsamheten är stark. Ett gynnsamt klimat för företagare är en viktig nyckel till att få vår arbetsmarknad att fungera bättre.

H





I



Integration och Sverigedemokraternas sammanhållningspolitik innebär en vidareutveckling av SFI och skärpta krav för medborgarskap, bland annat genom språk- och samhällskunskapstest. Ifall detta inte följs ska bidrag dras in. Det är av största vikt att integrationen fungerar. Oavsett var du är född, bor du i Alingsås skall du vara stolt över att vara Alingsåsare.

Infrastruktur: Vi anser att det behövs fler möjligheter att korsa järnvägen i Alingsås. Fler länkar både öster och väster om centrala stan. Att framtida bebyggelse planeras på ett hållbart sätt, dels med tanke på trafik och skolor mm, men även så att vi minimerar utsläpp och energiförbrukning. Alingsås kommun är mer än en stad, hela kommunen skall ha del av en fungerande infrastruktur.

J



Jordbruk och landsbygd är en del av vårt gemensamma arv. Om vi handlar lokalproducerat och hjälper landsbygdens folk med gårdsbutiker och omsättning, gynnas handel och en levande landsbygd.

Jämställdhet. Sverigedemokraterna är motståndare till kvotering. Kön, religion eller härkomst är underordnat kunskap, lämplighet och erfarenhet.

K



Kulturlivet i Alingsås bör rikta sig till den breda allmänheten. Kulturarvet är en ytterst viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som har skapat grunden för vilka vi är idag. Det handlar också om att respektera och minnas de tidigare generationer som byggt dagens samhälle. Kulturarvet är den länk som binder samman generationerna och skapar en känsla av samhörighet.

L



Ljus i Alingsås är en återkommande aktivitet som uppskattas och förenar oss i kommunen. Vi har inte råd med en massa kommunala aktiviteter men om vi skall välja ut några få kommer ljuset i mörkret på hösten högt på listan.

Lag och ordning. Vi Sverigedemokrater vill se flera poliser patrullera till fots på gator och torg i Alingsås. Passansökningar får andra myndigheter ta hand om.

Lånetak har kommunen genomfört för att framtvinga utförsäljning av våra gemensamt ägda bostäder och lokaler. Vi ser detta som ett svek mot skattebetalarna. Se även utförsäljning.

M



Motorvägen genom Alingsås är ständigt aktuellt. Vi vill ge Trafikverket utrymme att komma med förslag. Men vi måste också beakta vad som har kommit fram från det medborgarförslag som har gått ut till alingsåsarna. Önskvärt är också ytterligare en pendeltågstation vid Stadsskogen.

Mobbing är fegt. Mobbaren skall byta skola, inte den mobbade. Även inom politiken och på andra arbetsplatser är mobbing och exkludering mycket ynkligt och visar på svaghet. Sexuell mobbing skall beivras och lagföras.

Mjörnstranden ska vi utveckla varsamt. Samtidigt ska vi ta vara på den stora potential som vi har med sjön Mjörn, för bl a rekreation och förströelse.

N



Naturen är vår viktigaste resurs. Vi vill värna om den genom fler naturreservat och fler vandringsleder. Bättre skyltning och marknadsföring samt större förståelse för jägare och deras intresse. I naturen finns rekreation, kontemplation och reparation. Den mark vi gemensamt äger skall vi vara rädda om och inte sälja ut.

Vår nationalism är demokratisk och inkluderande. Den syftar till att medborgarna ska känna gemenskap och trygghet, och innefattar alla medborgares lika rättigheter och skyldigheter utan undantag oavsett kön, etnisk bakgrund eller annat.

Näringslivet ska för kommunen vara starkt prioriterat. Alla tjänstemän och politiker skall ha kunskap i att kunna bemöta företag och invånare på ett vederhäftigt sätt.

P



Parkering i centrum, utan avgift, är avgörande för om vi i framtiden skall ha en levande stadskärna.

Personalvård. I Alingsås skall vi ha en god personalvård. Den personal som mår bra och trivs på sin arbetsplats kommer med största sannolikhet vara friskare, mer produktiva samt stanna kvar i sin anställning. Lyckliga kor mjölkar bäst.

Politik på riksnivå: sd.se/vad-vi-vill/



Q





R



Ridning är en stor sak för väldigt många i kommunen. Vi Sverigedemokrater anser att vi skall prioritera möjligheten till säkrare ridning genom trygga ridvägar i samarbete med markägare och föreningar. Ridleder bör byggas i kommunen då dessa skapar en säkrare tillvaro och minskar irritation mellan hästekipage och trafikanter. Då nya cykelvägar byggs bör ridväg inkluderas i form av grusad del av banan.

S



Stödet till idrottande alingsåsare fördelas idag orättvist. Stadens stöd missgynnar flickors idrottande. Skattebetalarnas pengar används huvudsakligen till att främja de stora lagidrotterna och inom dessa idrotter är pojkar mest aktiva. Den som sysslar med ishockey får mer pengar än exempelvis den som utövar ridsport. Vi vill se en mer rättvis fördelning av resurser mellan olika idrotter.

Skolor på landsbygden hotas av nedläggning efter valet. Vi anser att de är en viktig del av en levande landsbygd att exempelvis Ödenäs och Magra får behålla sina skolor.

Skolans uppgift är främst att vara kunskapsförmedlare. I skolan skall läraren respekteras. En elev som är stökig skall visas ut ur lektionssalen och detta beslut skall rektorn stödja och elevens vårdnadshavare underrättas. Rektorerna skall ha stöd från politikerna så att de kan ge lärarna dom verktyg och det stöd som behövs för att skapa bättre disciplin i skolorna. Särskilt stöd ska ges till elever med särskilda behov.

Sommarjobb för våra ungdomar! Den som tidigt i livet vill känna på vad det innebär att ha ett arbete ska ges den möjligheten. Sverigedemokraterna vill att så många ungdomar som möjligt erbjuds ett meningsfullt sommarjobb.

T



Terrorskydd är tyvärr något nytt som vi har att förhålla oss till i dagens oroliga samhälle. Vi måste alla göra riskanalyser och anpassa våra liv och våra miljöer för detta hot. Det är allt för enkelt för en terrorist att till exempel köra en lastbil i hög fart ner för Kungsgatan i Alingsås. Vi måste fundera över framtida hot och säkerställa ett tryggare samhälle.

Tiggeri hör inte hemma i Sverige. Vi Sverigedemokrater arbetar för nationellt förbud. Tiggeriet är delvis frivilligt, men det finns också rapporter om att tvång och prostitution är förknippade med dem som reser hit. Det vill vi motverka!

Trygghet är ett av dom viktigaste områdena som vi behöver tänka på för att kunna fungera som människor och må bra. Vi vill bl a sätta upp fler kameror i Alingsås.

Trästaden Alingsås, är kommunens bortglömda slogan. Vi vill bevara vår unika charmiga trästad, nybyggnationer ska vara i harmoni med sin omgivning och trästaden ska vara ett begrepp, en riktlinje och en röd tråd genom de flesta byggprojekt. Staden där träden är högre än husen.

Turismen är viktig för Alingsås. Kaféstaden Alingsås vill vi se blomstra, gynnas av riklig turism och företagande. Kafékulturen lever i allra högsta grad och vi vill värna den. Det är viktigt för besökare att parkering i centrum är lättillgänglig och kostnadsfri, allt för att gynna våra centralt belägna butiker.

U



Utevistelse för våra äldre är en mänsklig rättighet. De som bor på kommunens äldreboenden och har önskemål om utomhusvistelse ska få det tillgodosett.

Utförsäljning av de lägenheter som ägs av Alingsåshem är Sverigedemokraterna emot. Det är dåligt för vår gemensamma ekonomi och dessutom kommer de boende få en kraftigt höjd hyra.

V



Vänorter som kommunen har runt om i världen skall avslutas.

W





Å



Ålderdomen. Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden skall prioriteras kommande mandatperiod. Vi måste se till att dom äldre inte kommer i kläm när kommunen planerar för vården. Viktigt att vårdpersonalen kan det svenska språket.

Ä



Ö



Öppenhet och ärlighet skall styra politiken. Vi Sverigedemokrater har kanske inte alla svar på alla frågor, men vi är lyhörda och öppna.

Aktuellt

Årsmöte 2022-03-26

Vi tackar de medlemmar som valde att deltaga vid detta årsmötet. Bra beslut fattades och avslutades med tårta!   Nya styrelsen

läs mer

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Västra