Lokal politik | Sverigedemokraterna i Alingsås

Lokal politik

Vår politik  Alingsås

Varför?

Varför skall du som kommuninvånare rösta på Sverigedemokraterna lokalt? Svaret är enkelt. Vi är partiet med sunt förnuft och verklighetsförankring i alla frågor. Utöver våra hjärtefrågor som vård-, kriminal- och invandringspolitik, har vi i Alingsås en bred politik som sträcker sig över alla samhällsfrågor. Från näringslivsutveckling och infrastruktur, till skola, kultur och miljö. Ta del av vår politik från A till Ö nedan om du vill leva i ett harmoniskt och tryggt Alingsås.

Därför!

Vi sverigedemokrater är samhällets väckarklocka. Under allt för lång tid har saker och ting utvecklats åt fel håll. Vi har fått ett hårt samhälle där kriminella allt för ofta styr och ställer. Vi har fått en omänsklig syn på de som är äldre, vi har en skola som behöver reformeras, ja vi har sannerligen fått många och stora problem att rätta till, och här kommer vårt parti in som en röst åt de som lider och far illa. Rom byggdes inte på en dag men den byggdes, sten för sten av samhällets invånare. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Vi är ett ansvarstagande samhällsparti med en bred politik. Genom att gå från A till Ö hoppas vi att du som väljare lättare skall kunna ta ditt ansvar som röstberättigad i Alingsås och välja att rösta på oss i kommunalvalet!

A

ABC är kommunens näringslivscentrum. Vi anser att alla tjänstemän och politiker skall förstå näringslivets utmaningar och vill därför avsluta detta kostsamma projekt.

Arbetsmiljön för de kommunanställda måste tas på allvar. Nöjd personal gör ett bra jobb. Hellre ta bort viss verksamhet än ständigt hyvla i all förvaltning.
Se personalvård.

Arkitektur är konst som vi bor i. Att se hur vackert man byggde förr gör att man förfasas över alla lådbyggen som saknar hantverksskicklighet.

Avgångsvederlag är vi starkt emot och skall endast i mycket speciella fall användas.

Alingsås ska växa på bredden, inte på höjden. Stoppa exploateringen av våra unika vattendrag och grönområden. Alingsås karaktäristiska stadssilhuett med relativt låg bebyggelse där främst kyrktorn reser sig mot himlen är unik och måste vårdas för kommande generationer.

B

Bostadskö: Vi Sverigedemokrater anser att alla som står i en bostadskö skall behandlas lika. Ingen skall gå före oavsett kön och härkomst.

Badtider: I vårt samhälle badar vi tillsammans utan undfallande för utifrån kommande kulturer.

Boviera är ett slags boende för 55+ med gemensamma mötesplatser i ett stort atrium. Vi sverigedemokrater ser gärna byggnationer som ökar samvaron mellan de boende vid Mjörnstranden bortom Mjörnvallen eller på annat lämpligt ställe i kommunen.

Böneutrop och minareter hör hemma i Marrakech och Dubai. I Alingsås har vi kyrktorn och klockringning. Sverige har svensk kultur och svensk tradition. Detta skall vi vara rädda om.

C

Cykelbanor är viktigt för att kunna komma fram säkert och klimatsmart. Vi behöver knyta ihop stråk och cykelvägar så att man gärna väljer detta som fortskaffningsmedel.

Capital of fika och Lights in Alingsås är exempel på där kommunen valt att överge det svenska språket till förmån för engelska. Vi anser att svenska skall vara det språk som används så långt det är möjligt i kommunens förvaltning och gestaltning.

D

Demokrati och yttrandefrihet är det kitt som håller samman vårt samhälle. Sann demokrati ger oss alla rätt att kritisera politiken och försöka ändra dåliga beslut. Vi ser gärna lokala folkomröstningar i kommunalt viktiga frågor och även medborgarförslag samt medborgardialoger.

Gemensamt kan vi förändra och förbättra vår kommun. Sverigedemokraterna samarbetar med alla partier som vill bidra med detta. Vi är inte låsta till blocken, utan kan plocka bra förslag oavsett om de kommer från höger eller vänster. Att motverka varandra på grund av blocktillhörighet gynnar inte kommunens invånare. Även om man har en avvikande uppfattning i en fråga behöver man inte mobba och frysa ut någon. Alla har något att tillföra. Politiken skall upp ur sandlådan.

Djurskydd är viktigt! Djuren kan inte föra sin egen talan, vilket gör dem beroende av oss människor och vår välvilja. Det är viktigt att säkerställa djurens skötsel och hanterandet av brott mot detta.
Kommunens verksamheter ska inte heller servera kött från djur som inte bedövats. Vi är emot religiöst ritualslaktat kött.

Damen med handväskan, Alingsås nya våldsbejakande staty vill vi avlägsna från våra gator. Odemokratiska symboler hör inte hemma i våra offentliga rum.

E

Ekonomin är överordnat allt annat. Utan medel kan vi inte klara vår kärnverksamhet. Vi kommer bedriva en ekonomiskt ansvarsfull politik genom att se över kommunens åtaganden. Vi måste fokusera på det allra viktigaste om vi skall kunna klara framtida utmaningar. Visst är det roligt att erbjuda kalas och mångfald, men alla har vi sett lyxfällan på TV och förstår konsekvenserna av en oansvarig ekonomi. Vi lovar inte allt åt alla, men vi lovar att det vi gör håller hög kvalitet. Den verksamhet vi bedriver skall vara ekonomiskt hållbar.

F

FARAB är kommunens fastighetsbolag. Vi anser att de bostäder vi gemensamt äger inte skall säljas ut och att dess roll är att förse samhället med de bostäder privata aktörer ratar.

Friluftsliv är medicin. Mer medicin av den sorten ger sundare befolkning. Vandringsleder, föreningsliv och allt som aktiverar oss ger mycket tillbaka. Vi hyllar de ideella krafterna i samhället!

Fyrverkerier är trevligt men då djur och natur tar skada verkar vi för ett försäljningsförbud av pyrotekniska produkter i kommunen.

Förskolan har ett oerhört ansvar där många barn startar redan vid ett års ålder. Förskolan formar framtidens svenskar. Vi sverigedemokrater är starkt avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik. Det finns skillnader mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och flickor. Dessutom skiljer sig alla människa från varandra, oavsett kön. Undervisning och pedagogik ska ta hänsyn till varje individs behov. Vi motsätter oss alla försök att sudda ut skillnader som är medfödda.

Företagsklimatet måste förbättras i Alingsås. År 2009 låg vi rankade på plats 21 i svenskt näringslivs undersökning, nu är vi nere på plats 200, -en oacceptabel utveckling. Detta trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur och företagsamheten är stark. Ett gynnsamt klimat för företagare är en viktig nyckel till att få vår arbetsmarknad att fungera bättre.

H

Homosexuella och alla med olika sexuell identitet kan känna sig säkra på att vi Sverigedemokrater bedriver en politik som är inkluderande. Vi ser till likheter, inte olikheter. Är man kär så är man.
Ingen politiker eller annan kan döma någon för det vackraste vi har, oavsett om det är mellan samkönade eller mellan heterosexuella. Det är dags att vi går vidare i samhället och ser varandra, inte våra olikheter. Att segregera sig med grupptillhörighet och festivaler kan skapa motsättningar.

I

Integration och Sverigedemokraternas sammanhållningspolitik innebär en vidareutveckling av SFI och skärpta krav för medborgarskap, bland annat genom språk- och samhällskunskapstest. Ifall detta inte följs ska bidrag dras in. Det är av största vikt att integrationen fungerar. Oavsett var du är född, bor du i Alingsås skall du vara stolt över att vara Alingsåsare.

Infrastruktur: Vi anser att det behövs fler möjligheter att korsa järnvägen i Alingsås. Fler länkar
både öster och väster om centrala stan. Att framtida bebyggelse planeras på ett hållbart sätt, dels
med tanke på trafik och skolor mm, men även så att vi minimerar utsläpp och energiförbrukning.
Alingsås kommun är mer än en stad, hela kommunen skall ha del av en fungerande infrastruktur.

J

Jordbruk och landsbygd är en del av vårt gemensamma arv. Om vi handlar lokalproducerat och hjälper landsbygdens folk med gårdsbutiker och omsättning, gynnas handel och en levande landsbygd. I kommunens upphandlingar skall närproducerat prioriteras.

Jämställdhet. Sverigedemokraterna är motståndare till kvotering. Kön, religion eller härkomst är underordnat kunskap, lämplighet och erfarenhet. Att gå före i exempelvis bostadskön för att man är född utomlands skapar missnöje och orättvisor, med risk för ökad segregation. Har man högre lön i likvärdiga arbeten är detta fel om det beror på kön eller liknande. Att särbehandla är att förakta.

K

Kultur skall främja vår lokalpatriotiska ådra och förklara vad vi kommit ifrån och vart vi är påväg.

Kultur skall inte vara utmanande och normkritisk utan istället knyta samman och försköna.

Kulturlivet i Alingsås bör rikta sig till den breda allmänheten, och premieras med satsningar som lyfter fram det svenska kulturarvet.

Kulturarvet är en ytterst viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som har skapat grunden för vilka vi är idag. Det handlar också om att respektera och minnas de tidigare generationer som byggt dagens samhälle. Kulturarvet är den länk som binder samman generationerna och skapar en känsla av samhörighet.

Kulturstöd ska uppmuntra uttryck som syftar till att utveckla utövarens kreativitet och talang, vilket också kan komma allmänheten till godo. Vi vill se att fler satsningar görs på alingsåsare som besitter en stor talang inom sitt specifika kulturområde – musik, dans, litteratur, måleri m.m.

Ideologiskt motiverade provokationer, av oftast låg och i många fall helt obefintlig konstnärlig kvalitet, ska göras självförsörjande.

Kulturstöd ska inte ges ut kravlöst. Svensk kultur ska givetvis prioriteras framför utländsk.

Kaféstaden Alingsås vill vi se blomstra, gynnas av riklig turism och företagande. Kafékulturen lever i allra högsta grad och vi vill värna den. Det är viktigt för besökare att parkering i centrum är lättillgänglig och kostnadsfri, allt för att gynna våra centralt belägna butiker.

Kolonilotter ger många en meningsfull fritid med gemenskap och fysisk aktivitet. Fler odlingsplatser behövs.

L

Ljus i Alingsås är en återkommande aktivitet som uppskattas och förenar oss i kommunen. Vi har inte råd med en massa kommunala aktiviteter men om vi skall välja ut några få kommer ljuset i mörkret på hösten högt på listan. Vi anser att vi skall använda oss av svenska i Sverige, därför Ljus i Alingsås och inte Lights in Alingsås.

Lyckan (A+) blev en olycka för de partier som vill sönderexploatera vår fina stad. Lycka för oss som vill se en försiktigare utbyggnad, då detta är vår stads ”skyltfönster”.

Lånetak har kommunen genomfört för att framtvinga utförsäljning av våra gemensamt ägda bostäder och lokaler. Vi ser detta som ett svek mot skattebetalarna. Se även utförsäljning och ägardirektiv.

M

Motorvägen genom Alingsås kommer förmodligen hamna där den ligger. Vi vill ge trafikverket utrymme att komma med förslag.

Mobbing är fegt. Mobbaren skall byta skola, inte den mobbade. Även inom politiken och på andra arbetsplatser är mobbing och exkludering mycket ynkligt och visar på svaghet. Sexuell mobbing skall beivras och lagföras.

Mutor ser vi allvarligt på. Detta är något som förstör samhället inifrån. Detta är oacceptabelt i kommunens fögderi.

Museet har just nu ännu en bedrövlig utställning. Bolibompa (möter hembygdsföreningen) är ett slöseri med våra skattemedel. Ett museum skall spegla vår historia, helst i kronologisk ordning och vara fyllt av historiska föremål från våra samlingar. Hit skall man komma för att lära sig om vårt ursprung, vad våra förfäder kämpat för och minnas svunnen tid. Ut med flummet, gör om, gör rätt!

N

Naturen är vår viktigaste resurs. Vi vill värna om den genom fler naturreservat och fler vandringsleder. Bättre skyltning och marknadsföring samt större förståelse för jägare och deras intresse. I naturen finns rekreation, kontemplation och reparation. Den mark vi gemensamt äger skall vi vara rädda om och inte sälja ut.

Vår nationalism är demokratisk och inkluderande. Den syftar till att medborgarna ska känna gemenskap och trygghet, och innefattar alla medborgares lika rättigheter och skyldigheter utan undantag oavsett kön, etnisk bakgrund eller annat.

Näringslivet ska för kommunen vara starkt prioriterat. Vi vill ha en person som ansvarar för att politiker och tjänstemän drar åt samma håll i näringslivsfrågor. Denne ges en tydlig roll att lotsa företagen rätt, en etableringsservice i samarbete med primärkommunen blir ett mer ekonomiskt hållbart alternativ till nuvarande ABC. Alla tjänstemän skall ha kunskap i att kunna bemöta företag och invånare på ett vederhäftigt sätt.

P

Parkering i centrum, utan avgift, är avgörande för om vi i framtiden skall ha en levande stadskärna. Alla partier utan Sverigedemokraterna vill minska antalet parkeringar och införa parkeringsmätare. Efter valet slås denna sista spik i kistan om inte vi Sverigedemokrater får fler röster och inflytande. Låt inte centrum dö!

Personalvård. I Alingsås skall vi ha en god personalvård. Den personal som mår bra och trivs på sin arbetsplats kommer med största sannolikhet vara friskare, mer produktiva samt stanna kvar i sin anställning. Lyckliga kor mjölkar bäst.

Politik på riksnivå: sd.se

Q

Queerteori inom förskolan och skola anser vi vara ett vänsterradikalt projekt. Vi tror att den sexuella läggningen hos de flesta människor, är någonting medfött. Därför bör inte politiker försöka påverka denna, särskilt inte när det gäller barn och ungdomar.

R

Rektorerna skall ha stöd från politikerna så att de kan ge lärarna verktyg och det stöd som behövs för att skapa bättre disciplin i skolorna.

Ridning är en stor sak för väldigt många i kommunen. Vi Sverigedemokrater anser att vi skall prioritera möjligheten till säkrare ridning genom trygga ridvägar i samarbete med markägare och föreningar. Ridleder bör byggas i kommunen då dessa skapar en säkrare tillvaro och minskar irritation mellan hästekipage och trafikanter. Då nya cykelvägar byggs bör ridväg inkluderas i form av grusad del av banan.

Religionsfrihet är inte samma sak som att olika samfund skall få bygga vad de vill i vår stad.

S

Stödet till idrottande alingsåsare fördelas idag orättvist. Stadens stöd missgynnar flickors idrottande. Skattebetalarnas pengar används huvudsakligen till att främja de stora lagidrotterna och inom dessa idrotter är pojkar mest aktiva. Den som sysslar med ishockey får mer pengar än exempelvis den som utövar ridsport. Vi vill se en mer rättvis fördelning av resurser mellan olika idrotter.

Skolor på landsbygden hotas av nedläggning efter valet. Vi anser att de är en viktig del av en levande landsbygd att exempelvis Ödenäs och Magra får behålla sina skolor.
Skolans uppgift är främst att vara kunskapsförmedlare, men också att skapa en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv och för hur det förs vidare från en generation till en annan. Skolan bör betona familjens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenheter, den kristna etiken samt den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.

I skolan skall läraren respekteras. En elev som är stökig skall visas ut ur lektionssalen och detta beslut skall rektorn stödja och elevens vårdnadshavare underrättas. Det är inte kränkande att stoppa enskilda elever från att förstöra uppemot 30 andra elevers studerande. Om man kan påvisa vilken elev som ägnat sig åt skadegörelse skall dennes vårdnadshavare få en faktura på kostnaden.

Sommarjobb för våra ungdomar! Den som tidigt i livet vill känna på vad det innebär att ha ett arbete ska ges den möjligheten. Sverigedemokraterna vill att så många ungdomar som möjligt erbjuds ett meningsfullt sommarjobb.

Särskilt stöd för elever med särskilda behov skall vara norm i skolan, speciellt i de fall där det finns en fastställd diagnos.

T

Terrorskydd är tyvärr något nytt som vi har att förhålla oss till i dagens oroliga samhälle. Vi måste alla göra riskanalyser och anpassa våra liv och våra miljöer för detta hot.
Det är allt för enkelt för en terrorist att till exempel köra en lastbil i hög fart ner för Kungsgatan i Alingsås. Vi måste fundera över framtida hot och säkerställa ett tryggare samhälle.

Tiggeri hör inte hemma i Sverige. Vi Sverigedemokrater arbetar för nationellt förbud. Vi kan tänka oss att tillämpa ett lokalt förbud mot tiggeri av pengar. Det är inte meningen att Alingsås ska ta ansvar för andra europeiska länders organiserade tiggeri. Tiggeriet är delvis frivilligt, men det finns också rapporter om att tvång och prostitution är förknippade med dem som reser hit. Det vill vi motverka!

Trästaden Alingsås, är kommunens bortglömda slogan. Vi vill bevara vår unika charmiga trästad, nybyggnationer ska vara i harmoni med sin omgivning och trästaden ska vara ett begrepp, en riktlinje och en röd tråd genom de flesta byggprojekt. Staden där träden är högre än husen.

U

Utevistelse för våra äldre är en mänsklig rättighet. De som bor på kommunens äldreboenden och har önskemål om utomhusvistelse ska få det tillgodosett.

Utförsäljning av de lägenheter som ägs av Alingsåshem är Sverigedemokraterna Alingsås, som enda parti, starkt emot. Det är dåligt för vår gemensamma ekonomi och dessutom kommer de boende få en kraftigt höjd hyra. Utförsäljning av kommunala lokaler såsom skolor mm skulle vid försäljning betyda en ekonomisk katastrof på längre sikt.

V

Vänekorna som betat på Nolhagas strandängar skall återbesättas. För miljön och kulturens skull.

Vår värdegrund ligger inte bara till grund för all politik vi bedriver utan även för hur vi agerar.

Vänorter som kommunen har runt om i världen skall avslutas omgående. Alingsås skall inte vara resebyrå åt tjänstemän och politiker som vill se världen. Det är i kommunen man skall vara och jobba.

W

Wasa grundade Sverige. Gustav II Adolf grundade Alingsås. SD grundar framtiden…

Å

Ålderdomen skall kännas trygg med alternativ till hemtjänst. Vill man bo på ålderdomshem skall
denna möjlighet finnas. Vård skall alltid utgå från den vårdade och dess anhöriga.

Ä

Ärlighet och öppenhet skall styra politiken. Vi Sverigedemokrater har kanske inte alla svar på alla frågor, men vi är ärliga och lyhörda.

Ö

Ödesvalet blir den 9 september 2018. Det är då vi får svaret på om vi skall kunna vända samhället åt rätt håll. Ansvaret ligger på alla och envar som har rösträtt. Hjälp oss att hjälpa!